News

12
Apr

Աթէշեան Կ՛ակնկալէր Իմ Սստորագրութիւնս այսպէս կոչուած «Համաձայնագիր»ին Տակ. Պեքճանի Յայտարարութիւնը

bekjianՊատ­րիար­քա­կան Ընտ­րեալ-տե­ղա­պահ Տ. Գա­րե­գին Արք. Պեք­ճեան Ապրիլ 12ին Մարսէյլէն Պոլիս  վե­րա­դառ­նալէն առաջ յայտարարութեամբ հանդէս եկած է՝ ըսելով որ ինք վերջ­նա­կա­նօ­րէն մերժած է Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ նա­խորդ շա­բաթ ի­րեն ներ­կա­յա­ցուած հա­մա­ձայ­նու­թեան ա­ռա­ջար­կը։

Ընտ­րեալ-տե­ղա­պա­հը նշած է, որ ընդ­հա­նուր փո­խա­նոր­դին կող­մէ ներ­կա­յա­ցուած հա­մա­ձայ­նու­թեան ա­ռա­ջար­կը խոր­քին մէջ առ ո­չինչ կը հա­մա­րէ Ե­կե­ղե­ցա­կա­նաց հա­մա­գու­մա­րի կամքն ու ո­րո­շու­մը, միայն ա­ռե­րես կը ճանչ­նայ տե­ղա­պա­հի օ­րի­նա­ւոր ընտ­րու­թիւ­նը, կը զրկէ ընտ­րեալ-տե­ղա­պա­հը բո­լոր իր լիա­զօ­րու­թիւն­նե­րէն ու կը փոր­ձէ օ­րի­նա­կա­նաց­նել «պատ­րիար­քա­կան ընդ­հա­նուր փո­խա­նոր­դի» պաշ­տօ­նէն հրա­ժա­րե­լու իր յա­մա­ռու­մը։

Տ. Գա­րե­գին Արք. Պեք­ճեան միեւ­նոյն ժա­մա­նակ հրա­պա­րա­կած է ի­րեն ներ­կայա­ցուած հա­մա­ձայ­նու­թեան նա­խագ­ծին ամ­բողջ բո­վան­դա­կու­թիւ­նը, զոր կը ներ­կա­յաց­նենք յա­րա­կից սիւ­նա­կին մէջ։ Բաց այդ, ընտ­րեալ-տե­ղա­պա­հին կող­մէ պոլ­սա­հայ մամ­լոյ եւ հան­րու­թեան յանձ­նուած պատ­կան նա­մակն ալ յա­րա­կից սիւ­նա­կին մէջ ա­ռանձ­նա­պէս կը ներ­կա­յաց­նենք նոյ­նու­թեամբ։

Այս­պէ­սով յայտ­նի կը դառ­նայ, որ Ս. Զատ­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րէն վերջ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին շուրջ ստեղ­ծուած տագ­նա­պը պի­տի շա­րու­նա­կէ ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն զբա­ղեց­նել հա­մայն­քա­յին օ­րա­կար­գը, կը գրէ Պոլսոյ «Ժամանակ» թերթը։

Source: Yerakouyn

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...