News

17
Jan

Աշխարհի Տարբեր Երկիրներու Մէջ Պիտի Յիշատակեն Հրանդ Տինքի Սպանութեան 12-րդ Տարելիցը

Ինչպէս նախորդ տա­րինե­րուն այս տա­րի դար­ձեալ երկրի զա­նազան վայ­րե­րուն եւ ար­տա­սահ­մա­նի մէջ իր մա­հուան 12-րդ տա­րելի­ցին առ­թիւ կը յի­շատա­կուի «Ակօս»-ի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տինք։ աւան­դութեան հա­մաձայն գլխա­ւոր ձեռնարկը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ «Ակօս»-ի խմբագ­րա­տան մուտքին Յու­նո­ւար 19-ին, ժա­մը 15.00-ին, ուր սպաննուած էր Հրանդ։

Իսկ ձեռնարկներու շար­քը մին­չեւ թեր­թի տպագ­րութեան նա­խոր­դող ժա­մերուն տո­ւեալով պիտի սկսի Տուր-Տէ հարթակի  Յու­նո­ւար 17ին, Ճե­զայի­րի շէն­քին մէջ կազ­մա­կեր­պած ասու­լի­սով։ «12-րդ տա­րին է եւ դեռ ար­դա­րու­թիւն կը պա­հան­ջենք» խո­րագ­րեալ ձեռնարկին ելոյթ պիտի ու­նե­նան Ճա­նան Ճոշ­կուն, Մե­լեք Ու­լա­կայ, Բագ­րատ Էս­դուգեան, Ռո­նի Մուրկուլյէս եւ Շե­նոլ Քա­րաքաշ։

Յու­նո­ւար 18-ին, Ան­գա­րա «Աքա­տէր» միու­թեան կազ­մա­կեր­պած ձեռնարկին ատե­նախօս­ներն են՝ ՀՏՓ կու­սակցու­թեան պատ­գա­մաւոր Միթ­հատ Սան­ճար եւ Բագ­րատ Էս­դուգեան։

Նոյն օր Պոլսոյ Պո­ղազի­չի հա­մալ­սա­րանի Մի­ջազ­գա­յին յա­րաբե­րու­թիւննե­րու, Քա­ղաքա­կան գի­տու­թիւննե­րու, Ըն­կե­րաբա­նու­թեան եւ Պատ­մութեան բա­ժին­նե­րու հա­մատեղ նա­խաձեռ­նութեամբ պիտի կա­յանայ «Հրանդ Տինք՝ մար­դու իրա­ւունքնե­րու եւ խօս­քի ազա­տու­թեան բա­նախօ­սու­թիւն»ը։ Ժա­մը 15.00-ին հա­մալ­սա­րանի Ալ­պերտ Լոնկ Հոլ դահ­լի­ճին մէջ կա­յանա­լիք բա­նախօ­սու­թեան հա­մար հրա­ւիրո­ւած է պա­ղես­տինցի գրող, իրա­ւագէտ եւ մար­դու իրա­ւունքնե­րու պաշտպան Ռա­յա Շե­հատէ։

Յու­նո­ւար 19-ի երե­կոյեան այս ան­գամ «Աքա­տէր» միու­թեան Պոլսոյ մաս­նա­ճիւ­ղի Գա­տըգիւ­ղի կեդ­րո­նին մէջ ելոյթ պի­տի ու­նե­նայ Բագ­րատ Էս­դուգեան։

Հրանդ Տին­քի մա­հուան յի­շատա­կու­մը Գեր­մա­նիոյ մէջ միշտ կ՚ար­ժա­նանայ յա­տուկ ու­շադրու­թեան եւ զան­գո­ւածա­յին մաս­նակցու­թեան։ Ար­դա­րեւ Պեռ­լի­նի նշա­նաւոր Մաք­սիմ Կոր­քի թատ­րո­նին մէջ ժա­մը 17.00-էն սկսեալ ծրագ­րո­ւած է զա­նազան ձեռնարկներ, ինչպէս ֆիլ­մի ցու­ցադրու­թիւն, երաժշտա­կան ելոյթներ եւ բե­մարո­ւես­տի տար­բեր ներ­կա­յացումներ։ Այս առ­թիւ հան­րա­ծանօթ լրագ­րող Ճան Տիւնտար Հրանդ Տին­քի կեան­քէն հա­տուած­ներ պի­տի ներ­կա­յաց­նէ, որուն պի­տի ըն­կե­րակ­ցին արո­ւես­տա­գէտ­ներ Սե­սետէ Թեր­զիեան, Մեհ­մետ Աթէշ­ճի եւ Ֆրան­սո­ւա Ռէ­ժի։ Ելոյթ պի­տի ու­նե­նան Ֆեթ­հի­յէ Չե­թին եւ Քա­րին Քա­րաքաշ­լը։ Զրոյց մը պի­տի կա­տարո­ւի վա­ւերագ­րա­կան ֆիլ­մե­րու բե­մադ­րիչ Նե­տիմ Հա­զարի հետ։ Պի­տի ցու­ցադրո­ւի «Ծի­ծեռ­նա­կին բոյ­նը» ժա­պաւէ­նը եւ հա­մեր­գով մը հան­դէս պի­տի գան, Ստե­փան Կանտրա­լեան եւ Օլիվ­յա Նո­յեմի Փէյ­լեր։ Այս մի­ջոցա­ռու­մը պի­տի հե­ռար­ձա­կուի՝ (http://www.youtube.com/watch?v=PI4QKpSv2YU)

Նոյն Պեռ­լի­նի այս ան­գամ «Աքի­պի» միու­թիւնը Լո­րի-Վի­յէներ Շթրա­սէ 69 հաս­ցէին մէջ ժա­մը 20.30-ին կը կազ­մա­կեր­պէ «Եր­գերս Հրան­դին» խո­րագ­րեալ ձեռնարկը մը։

Հրանդ Տինք Յու­նո­ւար 19-ին պիտի ոգե­կոչո­ւի նաեւ Քո­լոյն քա­ղաքի մէջ, ուր ելոյթ պիտի ու­նե­նան Ճե­լալ Պաշ­լանկըչ, Աս­լը Էր­տո­ղան, Միհ­րան Տա­պաղ, Ռաֆ­ֆի Քան­թեան եւ Կիւն­թեր Կէու­ֆերթ։ Փեռնարկին ելոյթ պիտի ունենայ նաեւ Փա­րիզի «Քո­լեկ­տիֆ մեծ պա­զար» երաժշտա­կան խումբը։

Յու­նո­ւար 19-ին ձեռնարկ մը կազ­մա­կեր­պո­ւած է Տաթ­չա­յի մէջ։ Այստեղ պիտի ցու­ցադրո­ւի «Մի կո­րէք երե­խէ՛ք» ֆիլ­մը, որուն ստեղծման մէջ կա­րեւոր ներդրում ու­նե­ցած էր Թուզլա­յի ճամ­բա­րի սա­ներէն Կա­րապետ Օրու­նէօզ, որ եւս ներկայ պիտի ըլլայ։ Տե­ղի պիտի ու­նե­նայ նաեւ Սու­նա Սէօն­մեզ եւ Ճեն­կիզ Կիւ­լի երաժշտա­կան ներ­կա­յացու­մը։

Հայ երաժշտու­թեան ժա­մանա­կակից առա­ջատար մե­նակա­տար Պար­թեւ Կա­րեան Յու­նո­ւար 19-ի երե­կոյեան Պէ­յօղ­լու «Հան­ճը Սահ­նէ» դահ­լի­ճին մէջ հա­մեր­գով մը պիտի ներ­կա­յանայ, ուր իրեն պիտի ըն­կե­րակ­ցին սաք­սա­ֆոնա­հար Սա­յաթ Տալ­տալ։

ԱՄՆ Լոս Ան­ճե­լըսի մէջ Պոլ­սա­հայ միու­թիւնը եւս ձեռ­նարկած է ձեռնարկ մը, ուր ելոյթ պիտի ու­նե­նան Զա­քարիա Միլ­տա­նօղ­լու, Հայ­քօ Պաղ­տատ եւ Կա­րօ Ղա­զարեան։

Պրիւքսէ­լի հայ­կա­կան միու­թիւննե­րէն «Ժո­ղովրդա­վար հա­յոց միու­թիւն»ը Յու­նո­ւար 20-ին Սուրբ Մա­րիամ Մակ­տա­ղենա­ցի հա­յոց եկե­ղեց­ւոյ մէջ հայր Զա­տիկ Աւե­տիկեանի մա­տու­ցած Ս. Պա­տարա­գէն ետք, եր­թով մը պի­տի հաս­նի Հեն­րի Մի­շէօ հրա­պարա­կի հայ­կա­կան խաչ­քա­րին քով, ուր յար­գանքի տուրք պի­տի մա­տու­ցո­ւի Հրանդ Տին­քի յի­շատա­կին։

Ինչպէս նա­խորդ տա­րինե­րուն, այս տա­րի ալ Հրանդ Տինք հո­գեհանգստեան արա­րողու­թիւնով պի­տի յի­շատա­կուի Պա­լըք­լըի գե­րեզ­մա­նատան իր գերեզմանին վրայ Յու­նո­ւար 20-ին , ժա­մը 14-ին։

Source: Yerakouyn

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...