News

31
Oct

Արամ Ա. Կաթողիկոս Աթէնքէն վերադարձաւ Անթիլիաս

­AramՀոկ­տեմ­բեր 31-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Մե­ծի Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս    Աթէնքէն վե­րա­դար­ձաւ Ան­թի­լիաս։ Այս մասին կը յայտնէ «Ազատ Օր»-ը։

­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը վեր­ջին օ­րե­րուն Ա­թէնք գտնո­ւե­ցաւ՝ ­Յու­նաս­տա­նի Ապտաքին ­Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան հրա­ւէ­րով, մաս­նակ­ցե­լու հա­մար որ­պէս գլխա­ւոր բա­նա­խօս­նե­րէն մէ­կը՝ ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի հար­ցե­րուն նո­ւի­րո­ւած Խորհրդաժողովին, ո­րուն ներ­կայ ե­ղան մեծ թի­ւով կրօ­նա­կան եւ քա­ղա­քա­կան դէմ­քեր։
Օ­դա­կա­­յանի դահ­լի­ճին մէջ, ­Վե­հա­փա­ռին բա­րի երթ մաղ­թե­լու հա­մար ներ­կայ եղան Յու­նաս­տա­նի հա­յոց ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, Հ.Հ. դեսպան Ֆա­թէյ Չար­չօղ­լեան, Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան եւ Հ.Յ.Դ. ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ կրօ­նա­կան դա­սը։ ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը իր գո­հու­նա­կու­թիւ­նը յայտ­նեց, որ ա­ռի­թը ու­նե­ցաւ յու­նա­հա­յու­թեան մօտ ըլ­լա­լու եւ իր հայ­րա­կան խօս­քը ուղ­ղե­լու բո­լո­րին,  ա­պա մաղ­թեց որ ա­ռա­ւել յանձնառութեամբ հա­մայն­քի մար­մին­նե­րը եւ կա­ռոյց­նե­րը ծա­ւա­լեն ի­րենց գործունէութիւնը, ի սպաս ժո­ղո­վուր­դի եւ հա­մայն­քի ազ­գա­յին, հո­գե­ւոր եւ ընկերա­յին կա­րիք­նե­րու գո­հաց­ման։
Յա­ջոր­դա­բար, հրա­ժեշտ առ­նե­լով ուղ­ղո­ւե­ցաւ դէ­պի օ­դա­նաւ ու մեկ­նե­ցաւ Պէյրութ։

Source: Yerakouyn

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...