News

19
May

Գե­րա­գոյն Հո­գե­ւոր Խոր­հուր­դը Զօրակցութիւն Յայտնեց Տեղապահ Արք,Պեքճեանին

veh_33 (1)Ա­մե­նայն Հա­յոց Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի բարձր նա­խա­գա­հու­թեամբ, Գե­րա­գոյն հո­գե­ւոր խոր­հուր­դը (ԳՀԽ) ե­րէկ ա­ւար­տեց իր ե­ռօ­րեայ ընդ­լայ­նուած կազ­մով հեր­թա­կան նստաշր­ջա­նը Մոս­կուա­յի մէջ։

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին զե­կոյ­ցով մը հան­դէս ե­կաւ Պատ­րիար­քա­կան տե­ղա­պահ Գա­րե­գին Արք. Պեք­ճեան, որ ներ­կա­յա­ցուց Պատ­րիար­քա­րա­նէ ներս տի­րող բարդ ի­րա­վի­ճա­կը։ ԳՀԽ մ­տա­հո­գու­թիւն յայտ­նեց Հա­յոց Պատ­րիար­քու­թե­նէն ներս ստեղ­ծուած կա­ցու­թեան ա­ռըն­չու­թեամբ, երբ Պատ­րիար­քա­կան ընտ­րեալ-տե­ղա­պա­հը հնա­րա­ւո­րու­թիւն չու­նի ձեռ­նա­մուխ ըլ­լա­լու իր պար­տա­կա­նու­թիւն­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման։ ԳՀԽ զօ­րակ­ցու­թիւն յայտ­նեց Պատ­րիար­քա­կան տե­ղա­պա­հին՝ յոր­դոր ուղ­ղե­լով, որ­պէս­զի Պատ­րիար­քու­թեան հո­գե­ւոր դա­սու եւ ազ­գա­յին­նե­րու հետ գոր­ծակ­ցու­թեան խա­ղաղ մթնո­լոր­տի մը մէջ ջան­քեր ներդ­րուին պե­տա­կան պատ­կան կա­ռոյց­նե­րու հետ բար­ւոք լու­ծում­ներ գտնե­լու ստեղ­ծուած կա­ցու­թեան։

Անդ­րա­դարձ կա­տա­րե­լով այս գոր­ծըն­թա­ցի մէջ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի դրսե­ւո­րած կե­ցուած­քին՝ ԳՀԽ անհ­րա­ժեշտ հա­մա­րեց յոր­դո­րել ա­նոր, ա­ռաջ­նոր­դուե­լով Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ կար­գե­րով ու կա­նոն­նե­րով, զօ­րա­վիգ ըլ­լա­լու Պատ­րիար­քա­կան ընտ­րեալ-տե­ղա­պա­հին եւ ձեռ­նար­կե­լու անհ­րա­ժեշտ քայ­լե­րը՝ Պատ­րիար­քու­թեան բնա­կա­նոն կեան­քի վե­րա­կանգն­ման հա­մար։

Source: Yerakouyn

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...