News

31
Jan

Երեսփոխանուհի Օլղա Քէֆալողիանի Այցելեց Առաջնորդ Սրբազանին

9-1

25 ­Յու­նո­ւար 2018-ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 2։00-ին, հա­մայն ­Յու­նաս­տա­նի «­Նէա Տի­մոք­րա­թիա» կու­սակ­ցու­թեան ե­րես­փո­խա­նու­հի Օլ­ղա ­Քէ­Ֆա­լո­ղիա­նի այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նին՝ Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րան, Ա­թէնք։ Ըն­դու­նե­լու­թեան՝ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թե­նէն ներ­կայ էին ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս Չո­լա­քեան եւ տիկ. Ա­րաք­սի Ա­բէ­լեան։ Այս մասին կը հաղորդէ Յունաստանի «Ազատ օր»-ը։

Տի­կին ­Քէ­Ֆա­լո­ղիա­նի շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց, որ ըն­դա­ռա­ջե­լով իր փա­փա­քին՝ ի­րեն ա­ռի­թը տրո­ւե­ցաւ ծա­նօ­թա­նա­լու եւ շնոր­հա­ւո­րե­լու յու­նա­հա­յոց թե­մին նո­րըն­տիր Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նին։

Խօ­սե­լով ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մին մա­սին՝ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նը ընդ­հա­նուր գի­ծե­րու մէջ ներ­կա­յա­ցուց թե­մին կա­ռոյցն ու գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։ ­Տիկ. ­Քէ­Ֆա­լո­ղիա­նի՝ անդ­րա­դառ­նա­լով յու­նա­հայ հա­մայն­քի դրա­կան ներ­կա­յու­թեան ­Յու­նաս­տա­նէն ներս, հե­տաքրք­րո­ւե­ցաւ առ­հա­սա­րակ հա­մայն­քը յու­զող հար­ցե­րու ներ­կայ վի­ճա­կով, ո­րոնց մա­սին զե­կոյց տո­ւաւ պրն. Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան՝ գլխա­ւո­րա­բար շեշ­տե­լով ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու եւ ու­սու­ցիչ­նե­րու տնտե­սա­կան դժո­ւա­րու­թեանց մա­սին, յու­սա­լով որ պե­տու­թեան մօտ ե­ղած օ­ժան­դա­կու­թեան դի­մում­նե­րը հարկ ե­ղած ար­դիւն­քը կու տան։ ­Նաեւ՝ պրն. Ա­տե­նա­պե­տը ե­րես­փո­խա­նու­հիին ու­շադ­րու­թեան յանձ­նեց Ա­թէն­քի ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ դի­մագ­րա­ւած անհ­րա­ժեշտ վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րու պա­րա­գան։

Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նը՝ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­լով յար­գե­լի հիւ­րին, յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց ա­նոր՝ ­Յու­նաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան թէ հա­սա­րա­կա­կան կեան­քի գոր­ծու­նէու­թեան մէջ։

 

Source: Yerakouyn

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...