News

05
Nov

Զառանցանք

Hagop-MikayelianՅակոբ Միքայէլեան կը գրէ․

Թուրք­իոյ նա­խա­գահ Էր­տո­ղա­նի մե­ծա­մո­լա­կան զա­ռան­ցանք­նե­րը զսպ­ուե­լու փո­խա­րէն, աւե­լի բոր­բո­քե­ցան ու կա­տա­ղի դար­ձան, այս­պէս ըսած,  ձա­խող յե­ղաշր­ջու­մէն ետք: Չի բա­ւեր որ տասն­եակ հա­զա­րա­ւոր­ներ բան­տե­րը լե­ցուց ու հա­րիւր հա­զա­րէն աւե­լի «կաս­կա­ծե­լի» մար­դիկ ալ գոր­ծազր­կեց ու պաշ­տօ­նա­թող ըրաւ` «Յա­նուն տե­մոք­րասիի», որուն (իբր թէ) ջա­տա­գովն է ինք, հի­մա, ար­դէն որ­պէս նո­րօր­եայ «Դա­ւիթ», «Գող­ի­աթ-յե­ղաշր­ջու­մին» գլու­խը կտ­րե­լէ ետք, իր նախ­կին յայ­տա­րա­րու­թիւնը` «Զե­ռօ խն­դիր դրա­ցի եր­կիր­նե­րու հետ»ը մոռ­ցած, աս­պա­րէզ կը կար­դայ դրա­ցի եր­կիր­նե­րուն, պա­հան­ջե­լով Հա­լէ­պը` Սուր­իա­յէն, Մու­սու­լը` Իրա­քէն, Պա­թու­մը` Վրաս­տա­նէն… Կ՛ու­զէ վե­րա­կանգ­նել եր­բեմ­նի Օս­ման­եան Կայս­րու­թիւնը,  որ մին­չեւ Վի­են­նա­յի դռ­նե­րը հա­սած էր:

Այս նո­րօր­եայ սուլ­թա­նին, կամ խա­լի­ֆա­յին բար­բան­ջանք­նե­րուն ական­ջա­լուր կ՛ըլ­լայ Արեւ­մուտ­քը, բայց ձայն չի հա­ներ: Ձայն չի հա­ներ նա­եւ Ռուս­ի­ան… որ դեռ քա­նի մը ամիս առաջ ինչ սպառ­նա­լիք­ներ կը հե­ղէր Թուրք­իոյ վրայ: Ո՞վ ինչ իմա­նայ, թէ քա­ղա­քա­կան սեւ շու­կա­յին մէջ ի՛նչ սա­կար­կու­թիւն­ներ եղած են:

Այս­պէս եղած է միշտ. Թուրք­ի­ան ինչ ոտնձ­գու­թիւն­ներ որ ըրած է, միշտ ալ Արեւ­մուտ­քը պաշտ­պան ու­նե­ցած է: Թու­ման­եան թան­գա­րա­նի վեր­ջերս հրա­տա­րա­կած «Հայ­կա­կան Հարցն ու Իր Լու­ծու­մը Ըստ Յով­հան­նէս Թու­ման­եա­նի»  գիր­քին մէջ, մեր մեծ գրո­ղը յա­ճախ կը շեշ­տէ, որ ամէն ան­գամ որ ռու­սը ի պաշտ­պա­նու­թիւն Հայ­կա­կան Հար­ցին, Թուրք­իոյ դէմ կ՛ել­լէր, Անգլ­ի­ան կը վա­զէր ի պաշտ­պա­նու­թիւն Թուրք­իոյ…

«1878 թուա­կա­նին էլ, երբ կր­կին փրթաւ ռուստաճ­կա­կան պա­տե­րազ­մը, եւ երբ դարձ­եալ ռու­սա­կան բա­նա­կը հա­սաւ Պոլ­սի շեմ­քը, դարձ­եալերե­ւաց Անգլ­ի­ան, դուրս հա­նեց իր նա­ւա­տոր­մի­ղը եւ ռու­սին կանգ­նեց­րեց ՍանՍտե­ֆա­նո­յում: Ապա Գեր­ման­իա­յի հետ յաղ­թո­ղին տա­րաւ Պեր­լին, տիպ­լո­մա­թի­կա­կան ջարդ տուեց նրան եւ մի­ա­ժա­մա­նակջար­դեց Հայ­կա­կան Հար­ցը, կամ աւե­լի ճիշ­դը` թար­սեց, 16-ը շի­նեց  61,ռու­սաց զօր­քի փո­խա­րէն յօդ­ուա­ծի մէջ մտց­րեց սուլ­թա­նի անու­նը եւնրա բա­րե­հա­յե­ցո­ղու­թեա­նը յանձ­նեց հայ ժո­ղո­վուր­դը, էս բո­լո­րիհա­մար ստա­նա­լով Կիպ­րոսն ու Հայ­կա­կան Հար­ցի մո­նո­բոլ­ի­ան»:

Այ­սօր եթէ Անգլ­իա չէ, սա­կայն դարձ­եալ Արեւ­մուտքն է, որուն հա­մար Թուրք­ի­ան ան­փո­խա­րի­նե­լի գոր­ծա­կից է, կամ գոր­ծա­կալ, կամ գոր­ծիք… Նոյնն է:

Թէ­պէտ դեռ ներ­կայ պա­տե­րազ­մին մա­սին «Հա­մաշ­խար­հա­յին» ըսող չկայ, սա­կայն շատ ալ տար­բեր չէ հա­մաշ­խար­հա­յին ըլ­լա­լէ, այն­քան ատեն որ մօտ քսան  եր­կիր խառն­ուած է այս կեղ­տոտ գոր­ծին եւ Աֆ­ղա­նիս­տա­նի կող­քին,  թի­րախ դար­ձու­ցած է ` Իրաք, Լիպ­իա, Եմէն, Սուր­իա,  ներ­խու­ժե­լով, գրա­ւե­լով, քան­դե­լով ու սպա­նե­լով…

Այս իրա­րան­ցու­մին մէջ, ան­շուշտ Էր­տո­ղանն ալ իր բա­ժի­նը պի­տի ու­նե­նար, թէ՛ մաս­նակ­ցու­թեամբ եւ թէ աւա­րա­ռու­թեամբ: Ռուս-թըր­քա­կան թշ­նա­ման­քին վրայ յոյ­սեր կա­ռու­ցող­նե­րը մեծ յու­սա­խա­բու­թիւն ապ­րե­ցան, երբ թր­քա­կան բա­նա­կը առօք-բա­րօք մտաւ սուր­ի­ա­կան Ճա­րապ­լուս քա­ղաքը ու գրա­ւեց զայն, ան­շուշտ Ռուս­իոյ գի­տակ­ցու­թեամբ ու անոր հա­մա­ձայ­նու­թեամբ, ինչ­պէս նա­եւ Մու­սու­լի պա­տե­րազ­մին մէջ քի­թը խո­թեց, առանց հրա­ւէ­րի, ինչ­պէս որ յա­ճախ ազատ ու ան­կաշ­կանդ Իրաք կը ներ­խու­ժէ քիւր­տե­րը հար­ուա­ծե­լու հա­մար: Այս բո­լոր ոտնձ­գու­թիւն­նե­րը կ՛ընէ օր ցե­րե­կով եւ ան­շուշտ «դրա­ցի եր­կիր­նե­րուն հետ, զե­ռօ խն­դիր»…

Մե­զի պէս սո­վո­րա­կան մար­դիկ բան չեն հասկ­նար խո­հա­նոց­նե­րու մէջ եփած­նե­րէն, սա­կայն կը խնդ­րեն որ այդ ճա­շը մեր գլ­խուն չթա­փեն, թող իրարու վրայ թա­փեն, կամ նս­տին ու իրենց եփա­ծը մի­ա­սին ու­տեն:

Source: Yerakouyn

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...