News

31
Jul

Համազգայինի Պարախումբերու Ելոյթ Էկիոնի Մէջ

4-14 ­Յու­լի­սի ըն­թաց­քին, ­Յու­նաս­տա­նի Է­կիոն քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ պա­րա­խում­բե­րու Հա­մաշ­խար­հա­յին 15րդ ­փա­ռա­տօ­նը, նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Է­կիո­նի «Իո­նէս» Մ­շա­կու­թա­յին միու­թեան։ ­Փա­ռա­տօ­նին մաս­նակ­ցե­ցան պա­րա­խում­բեր 10 եր­կրէ։

Փա­ռա­տօ­նին հրա­ւի­րո­ւած էին մաս­նակ­ցե­լու «­Հա­մազ­գա­յին»ի պա­րա­խում­բե­րը։

Այս­պէս, «­Նա­յի­րի» պա­րա­խում­բը՝ պա­րու­սու­ցու­թեամբ ընկ. Էտ­կար Է­կեա­նի եւ «­Նա­նօր» պա­րա­խում­բը՝ պա­րու­սու­ցու­թեամբ ընկ. Ան­նա ­Պօ­ղո­սեա­նի ե­լոյթ­ներ ու­նե­ցան ­Շա­բաթ՝ 13 Յու­լի­սին։

Կէս ժամ տե­ւած ի­րենց յայ­տագ­րին մէջ, «­Հա­մազ­գա­յին»ի պա­րա­խում­բե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին Կար­միր նուր, ­Զուռ­նի դրին­կի, Ար­տա­շատ, ­Դա­ւիթ ­Բէկ, ­Գեր­ծի բա­բու­րի, ­Ծաղ­կա­ձոր եւ այլ պա­րեր։

Ա­ւե­լի քան 2000 ներ­կայ ե­ղած հան­դի­սա­տես­նե­րուն առ­ջեւ ներ­կա­յա­ցո­ւած պա­րե­րը ան­նա­խըն­թաց խան­դա­վա­ռու­թիւն ստեղ­ծե­ցին։

«­Հա­մազ­գա­յի­ն»ի պա­րող­նե­րը ար­ժա­նա­ցան ներ­կա­նե­րու եւ կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րու ջերմ գնա­հա­տան­քին, ո­րոնք յա­ջորդ տա­րի ալ պա­րա­խում­բե­րը հրա­ւի­րե­լու ի­րենց պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւ­նը ար­տա­յայ­տե­ցին։

ԹՂԹԱԿԻՑ

«Ազատ օր»

 

 

Source: Yerakouyn

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...